เอกสารทั่วไป  

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประมง ชำนาญงานพิเศษ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 13 ก.ค. 2554
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประมง ชำนาญงาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 13 ก.ค. 2554
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประมง ปฏิบัติงาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 13 ก.ค. 2554
แจ้งเวียนการดำเนินการของคณะกรรมการประเมินค่างาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 มิ.ย. 2554
ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPI) สำหรับการจัดทำแบบข้อตกลง
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 9 มิ.ย. 2554
หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 26 พ.ค. 2554
สาขาวิจัย ซึ่งจำแนกตาม Organisation for Economic Co-Operation and Development, (OECD)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 26 พ.ค. 2554
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปะหน้า
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 พ.ค. 2554
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 พ.ค. 2554
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 พ.ค. 2554
  ค้นพบทั้งหมด 836 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :