ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 (Maejo University Act, B.E. 2560) [ภาษาอังกฤษ]
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 เม.ย. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 เม.ย. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 เม.ย. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มี.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.61)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 มี.ค. 2562
ตารางผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศ ก.บ.ม.ลว.30 พ.ย. 2561)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 มี.ค. 2562
สรุปสิทธิการลาของบุคลากรทั้งหมด
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 มี.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือก อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 มี.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 556 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :