ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 -
ลว. 31 มี.ค. 2553
หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าคุณวุฒิ เพิ่มเติม
[กองการเจ้าหน้าที่]
6/2553
[24 มี.ค. 2553]
ประกาศ
2 ศธ0523.1.7.2/ว112
ลว. 29 มี.ค. 2553
การกำหนดกรอบชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ในหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ
[กองการเจ้าหน้าที่]
6/2553
[24 มี.ค. 2553]
แจ้งเวียน
3 29
ลว. 26 มี.ค. 2553
กำหนดอัตราเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
[กองการเจ้าหน้าที่]
6/2553
[24 มี.ค. 2553]
ประกาศ
4 30
ลว. 26 มี.ค. 2553
กำหนดอัตราเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
[กองการเจ้าหน้าที่]
6/2553
[24 มี.ค. 2553]
ประกาศ
5 ศธ0523.1.7.2/ว36
ลว. 3 ก.พ. 2553
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
2/2553
[27 ม.ค. 2553]
แจ้งเวียน
6 ศธ 0523.1.7.2/ว 662
ลว. 20 พ.ย. 2551
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
16/2551
[8 ต.ค. 2551]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 226 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :