ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 ศธ 0523.1.7.4/ว8
ลว. 14 ม.ค. 2554
ขอชี้แจงความเข้าใจการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
[งานทะเบียนประวัติ]
22/2553
[22 ธ.ค. 2553]
แจ้งเวียน
2 ศธ 0523.1.7.4/ว2
ลว. 5 ม.ค. 2554
แจ้งเวียนมติ ก.บ.ม.เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
[งานทะเบียนประวัติ]
22/2553
[22 ธ.ค. 2553]
แจ้งเวียน
3 -
ลว. 30 ธ.ค. 2553
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[กองการเจ้าหน้าที่]
22/2553
[22 ธ.ค. 2553]
ประกาศ
4 -
ลว. 24 ธ.ค. 2553
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)
[กองการเจ้าหน้าที่]
20/2553
[24 พ.ย. 2553]
ประกาศ
5 ศธ0523.1.7.3/ว704
ลว. 23 ธ.ค. 2553
แจ้งการกำหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ เป็นกรณีพิเศษ (กรณีศึกษาก่อนการได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. หรือศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย)
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2553
[22 ธ.ค. 2553]
แจ้งเวียน
6 ศธ0523.1.7.2/ว428
ลว. 14 ต.ค. 2553
แจ้งเวียนการดำเนินการของคณะกรรมการประเมินค่างาน
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
17/2553
[12 ต.ค. 2553]
แจ้งเวียน
7 -
ลว. 11 ต.ค. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2553
[กองการเจ้าหน้าที่]
-
[11 ต.ค. 2553]
ประกาศ
8 ศธ0523.1.7.3/ว474
ลว. 20 ก.ย. 2553
ขอจัดส่งแบบฟอร์มลาศึกษาต่อแบบใหม่
[งานพัฒนาบุคลากร]
15/2553
[8 ก.ย. 2553]
แจ้งเวียน
9 -
ลว. 10 ก.ย. 2553
(ยกเลิก) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2553
[กองการเจ้าหน้าที่]
8/2553
[19 พ.ค. 2553]
ประกาศ
10 ศธ0523.1.7.2/ว371
ลว. 30 ส.ค. 2553
แจ้งมติ ก.บ.ม. กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร เปลี่ยนชื่อตำแหน่งกรอบว่างพนักงานมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างกรอบว่างพนักงานมหาวิทยาลัย
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
14/2553
[24 ส.ค. 2553]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 208 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :