ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 ศธ 0523.1.7.3/ว428
ลว. 22 มิ.ย. 2554
แจ้งเวียนแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา/ขอขยายระยะเวลา/คาดว่าสำเร็จการศึกษาแบบใหม่
[งานพัฒนาบุคลากร]
9/2554
[11 พ.ค. 2554]
แจ้งเวียน
2 -
ลว. 21 มิ.ย. 2554
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)
[กองการเจ้าหน้าที่]
11/2554
[8 มิ.ย. 2554]
ประกาศ
3 ศธ 0523.1.7.2/ว316
ลว. 17 มิ.ย. 2554
การขอใช้กรอบพนักงานมหาวิทยาลัย
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
10/2554
[24 พ.ค. 2554]
แจ้งเวียน
4 ศธ 0523.1.7.2/ว273
ลว. 27 พ.ค. 2554
การใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
10/2554
[24 พ.ค. 2554]
แจ้งเวียน
5 ศธ 0523.1.7.2/ว275
ลว. 27 พ.ค. 2554
แจ้งเวียนแบบฟอร์มการขอใช้กรอบพนักงานมหาวิทยาลัย หรือกรอบพนักงานราชการ (คง.02)
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
10/2554
[24 พ.ค. 2554]
แจ้งเวียน
6 ศธ 0523.1.7.4/ว102
ลว. 26 พ.ค. 2554
แจ้งมติการใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ตามแนว Competency ของพนักงานมหาวิทยาลัย
[งานทะเบียนประวัติ]
6/2554
[23 มี.ค. 2554]
แจ้งเวียน
7 ศธ 0523.1.7.2/ว266
ลว. 25 พ.ค. 2554
แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
8/2554
[27 เม.ย. 2554]
แจ้งเวียน
8 ศธ 0523.1.7.4/ว101
ลว. 25 พ.ค. 2554
แจ้งมติการพิจารณาวินิจฉัยประกาศ ม.แม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
[งานทะเบียนประวัติ]
10/2554
[24 พ.ค. 2554]
แจ้งเวียน
9 -
ลว. 12 พ.ค. 2554
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 1)
[กองการเจ้าหน้าที่]
8/2554
[27 เม.ย. 2554]
ประกาศ
10 ศธ 0523.1.7.2/ว101
ลว. 7 มี.ค. 2554
ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าคุณวุฒิ
[กองการเจ้าหน้าที่]
4/2554
[23 ก.พ. 2554]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 223 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :