ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 ศธ0523.1.7.2/ว445
ลว. 19 ส.ค. 2554
แจ้งเวียนแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อรับโอนข้าราชการ
[กองการเจ้าหน้าที่]
15/2554
[10 ส.ค. 2554]
แจ้งเวียน
2 -
ลว. 18 ส.ค. 2554
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3)
[กองการเจ้าหน้าที่]
15/2554
[10 ส.ค. 2554]
ประกาศ
3 ศธ 0523.1.7.2/ว416
ลว. 8 ส.ค. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
14/2554
[27 ก.ค. 2554]
แจ้งเวียน
4 ศธ 0523.1.7.3/ว484
ลว. 3 ส.ค. 2554
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) พิจารณา
[กองการเจ้าหน้าที่]
13/2554
[14 ก.ค. 2554]
แจ้งเวียน
5 116/2554
ลว. 28 ก.ค. 2554
การกำหนดบัญชีค่าจ้างของพนักมหาวิทยาลัย
[กองการเจ้าหน้าที่]
9/2552
[27 พ.ย. 2552]
ประกาศ
6 ศธ 0523.1.7.2/ว390
ลว. 25 ก.ค. 2554
แจ้งเวียนแนวปฏิบัตการให้บุคลากรช่วยราชการ
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
13/2554
[14 ก.ค. 2554]
แจ้งเวียน
7 -
ลว. 13 ก.ค. 2554
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
[กองการเจ้าหน้าที่]
11/2554
[8 มิ.ย. 2554]
ประกาศ
8 ศธ 0523.1.7.2/ว351
ลว. 7 ก.ค. 2554
ชี้แจงการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
10/2554
[24 พ.ค. 2554]
แจ้งเวียน
9 ศธ 0523.1.7.2/ว345
ลว. 6 ก.ค. 2554
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
11/2554
[8 มิ.ย. 2554]
แจ้งเวียน
10 ศธ 0523.1.7.3/ว428
ลว. 22 มิ.ย. 2554
แจ้งเวียนแบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา/ขอขยายระยะเวลา/คาดว่าสำเร็จการศึกษาแบบใหม่
[งานพัฒนาบุคลากร]
9/2554
[11 พ.ค. 2554]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 222 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :