ข่าวกิจกรรม  

กองการเจ้าหน้าที่ รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ปีงบประมาณ 2552
       กองการเจ้าหน้าที่รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ธ.ค. 2552
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดทำแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2553
         ตามที่สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำป...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 พ.ย. 2552
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันศุกร์สิ้นเดือนตุลาคม 2552
         กองการเจ้าหน้าที่และสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 เ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 พ.ย. 2552
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจำปี 2552 โดยเป็นตัวแทนของสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่
         นายวารินทร์ ขินแก้ว และ นายอดิศร สุวรรณ บุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 พ.ย. 2552
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมงานเกษียณอายุราชการข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2552
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2552 วันอังคารที่ 15 กันยายน 255...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ก.ย. 2552
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2552
นายเกษม  ใคร้มา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2552 ของสำนัก...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ส.ค. 2552
กองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
โดยเริ่มศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิ
...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 ก.ค. 2552
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันอังคารที่ 26 - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ สนามแม่โจ้กอล์
     ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันอังคารที่ 26 - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 มิ.ย. 2552
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส โดยปรับปรุงการจัดวางโต๊ะทำงาน ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้อง จัดการเอกสาร และกระดาษที่ไม่ได้...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.พ. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 139 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :