รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   895 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
1 ผศ.Jorge Fidel Barahona Caceres ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ม.ค. 2559
2 อ. ดร.Prakash Murgeppa Bhuyar อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ส.ค. 2566
3 รศ.Rameshprabu Ramaraj รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 เม.ย. 2564
4 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
5 นางกนกวรรณ เครือมณี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2561
6 ผศ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
7 อ.กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2565
8 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
9 ดร.กมลดารา เหรียญสุวรรณ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 มี.ค. 2561
10 ผศ.กมลเทพ มีคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ค. 2559
11 ผศ. ดร.กมลพร ปานง่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
12 ผศ. ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.พ. 2561
13 น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
14 น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์ นักวิชาการพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
15 น.ส.กรรณิกา ชัยอุดมวิถี นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติ 1 พ.ค. 2567
16 อ.กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.พ. 2560
17 ผศ. ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
18 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2558
19 ผศ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เม.ย. 2566
20 ผศ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
21 อ.กฤดิลดา ล้วนเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
22 ผศ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ต.ค. 2559
23 น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
24 อ. ดร.กฤติยา ทองคุ้ม อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ค. 2566
25 อ.กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
26 ผศ. ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
27 ผศ. ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
28 นายกฤษดา ผาภูมิ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
29 อ.กษมา ถาอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
30 ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
31 อ. ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
32 น.ส.กะรัต เทพศิริ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
33 ผศ. ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2559
34 อ. ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ค. 2559
35 ผศ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
36 อ.กัญญา บุตราช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2566
37 นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
38 อ. ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
39 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
40 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
41 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
42 อ. ดร.กาญจนา สมมิตร อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ธ.ค. 2565
43 นางกาญจนา จุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
44 ผศ. ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
45 น.ส.กาญจนา ชิดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
46 น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
47 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
48 นางกาญจนา ถาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
49 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
50 อ. ดร.กาญจนา จอมสังข์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 เม.ย. 2566
พบทั้งหมด 895 รายการ : แสดง 18 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์