รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   914 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
501 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
502 อ.ภากร ลิ้มเล็งเลิศ อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
503 นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ธ.ค. 2561
504 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
505 อ.ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
506 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
507 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
508 นายภานุวัต ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
509 นางภาวิณี กลีบจำปา นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
510 น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
511 ผศ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
512 อ. ดร.ภาวิดา รังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
513 นายภิมุข รอยไทย หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
514 ผศ.ภูวเดช วงศ์โสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 พ.ค. 2561
515 นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
516 ผศ. ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
517 ผศ. ดร.มณฑล นอแสงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2560
518 นายมณเฑียร คำใจ หัวหน้างานคลังและพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
519 ผศ. ดร.มนตรี สิงหะวาระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
520 อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
521 น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
522 น.ส.มยุรี แก้วประภา หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
523 อ.มรกต วงศ์หน่อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2564
524 นายมรรค คงดี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
525 ผศ. ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
526 อ. ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 พ.ค. 2561
527 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
528 ผศ. ดร.มัลลิกา ราชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
529 ผศ. ดร.มาณวิน สงเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
530 ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
531 นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
532 อ.มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
533 อ.มุกริน หนูคง อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
534 ผศ. ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
535 น.ส.มุทิตา ซิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
536 น.ส.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2561
537 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
538 ผศ. ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
539 น.ส.เมริษา ยอดหอม นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
540 รศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 2562
541 ผศ. ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
542 อ.ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มี.ค. 2559
543 ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.พ. 2561
544 นายยุทธนา ชำนาญ พนักงานขับรถ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ค. 2561
545 ผศ. ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
546 น.ส.ยุภา วิเศษศร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
547 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
548 ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
549 น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
550 นายโยธิน นันตา นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 2566
พบทั้งหมด 914 รายการ : แสดง 19 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์