รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   895 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
501 นายภานุวัต ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
502 น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
503 นางภาวิณี กลีบจำปา นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
504 ผศ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
505 อ. ดร.ภาวิดา รังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
506 นายภิมุข รอยไทย หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
507 ผศ.ภูวเดช วงศ์โสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 พ.ค. 2561
508 นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
509 ผศ. ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
510 ผศ. ดร.มณฑล นอแสงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2560
511 นายมณเฑียร คำใจ หัวหน้างานคลังและพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
512 ผศ. ดร.มนตรี สิงหะวาระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
513 อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
514 น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
515 น.ส.มยุรี แก้วประภา หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
516 อ.มรกต วงศ์หน่อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2564
517 นายมรรค คงดี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
518 ผศ. ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
519 อ. ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 พ.ค. 2561
520 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
521 ผศ. ดร.มัลลิกา ราชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
522 ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
523 นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
524 อ.มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
525 อ.มุกริน หนูคง อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
526 ผศ. ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
527 น.ส.มุทิตา ซิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
528 น.ส.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2561
529 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
530 ผศ. ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
531 น.ส.เมริษา ยอดหอม นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
532 รศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 2562
533 ผศ. ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
534 อ.ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มี.ค. 2559
535 ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.พ. 2561
536 นายยุทธนา ชำนาญ พนักงานขับรถ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ค. 2561
537 ผศ. ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
538 น.ส.ยุภา วิเศษศร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
539 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
540 ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
541 น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
542 นายโยธิน นันตา นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 2566
543 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
544 อ.รงรวง ภาษยะวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
545 นางรจนา อุดมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ม.ค. 2559
546 ผศ. ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 มี.ค. 2561
547 น.ส.รดาพร ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ต.ค. 2563
548 อ. ดร.รนกร สุภจินต์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
549 รศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 มี.ค. 2559
550 อ. ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ม.ค. 2563
พบทั้งหมด 895 รายการ : แสดง 18 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์