รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   914 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
551 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
552 อ.รงรวง ภาษยะวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
553 นางรจนา อุดมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ม.ค. 2559
554 ผศ. ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 มี.ค. 2561
555 น.ส.รดาพร ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ต.ค. 2563
556 อ. ดร.รนกร สุภจินต์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
557 รศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 มี.ค. 2559
558 อ. ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ม.ค. 2563
559 รศ. ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ส.ค. 2564
560 รศ. ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
561 ผศ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
562 น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
563 ผศ. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
564 ผศ. ดร.รัชนี พุทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2564
565 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ย. 2558
566 อ. ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
567 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
568 อ. ดร.รัชนีวรรณ คำตัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
569 น.ส.รัญรณา ขยัน นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ส.ค. 2566
570 ผศ. ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
571 อ. ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
572 นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
573 นายรัตติกาล ณวิชัย นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
574 น.ส.รัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
575 นางริมฤทัย พุทธวงค์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
576 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
577 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
578 น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
579 นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
580 อ. ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
581 ผศ. ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
582 น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2564
583 อ. ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
584 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
585 อ. ดร.ลักขณา ชาปู่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
586 ผศ. ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
587 นางลักษมี ตันธนสิน พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
588 น.ส.ลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 1 เม.ย. 2566
589 นางลัดดาวัลย์ ระดม นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
590 อ. ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2562
591 ผศ. ดร.วชิระ ชุ่มมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
592 นางวนิดา เมืองมูล หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
593 นางวรกานต์ เขียวละม้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
594 นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
595 นายวรภาส ปูระณะพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
596 น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
597 อ. ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
598 ผศ. ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
599 อ. ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
600 ผศ. ดร.วรรณา มังกิตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 914 รายการ : แสดง 19 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์