รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   888 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
551 รศ. ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
552 ผศ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
553 ผศ. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
554 ผศ. ดร.รัชนี พุทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2564
555 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ย. 2558
556 อ. ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
557 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
558 อ. ดร.รัชนีวรรณ คำตัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
559 น.ส.รัญรณา ขยัน นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ส.ค. 2566
560 ผศ. ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
561 น.ส.รัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
562 นางริมฤทัย พุทธวงค์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
563 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
564 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
565 น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2561
566 น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
567 นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
568 อ. ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
569 ผศ. ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
570 น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2564
571 อ. ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
572 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
573 อ. ดร.ลักขณา ชาปู่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
574 ผศ. ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
575 นางลักษมี ตันธนสิน พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
576 น.ส.ลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด 1 เม.ย. 2566
577 นางลัดดาวัลย์ ระดม นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
578 อ. ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2562
579 ผศ. ดร.วชิระ ชุ่มมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
580 นางวนิดา เมืองมูล หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
581 นางวรกานต์ เขียวละม้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
582 นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
583 นายวรภาส ปูระณะพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
584 อ. ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พ.ค. 2567
585 ผศ. ดร.วรรณวิมล นาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
586 ผศ. ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
587 อ. ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
588 ผศ. ดร.วรรณา มังกิตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
589 อ. ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
590 นายวรวิทย์ อินตา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
591 ผศ. ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
592 ผศ. ดร.วรัญญู รีรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ค. 2565
593 น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
594 นายวรากร พลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
595 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
596 รศ. ดร.วราภรณ์ นันทะเสน รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
597 อ.วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2565
598 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
599 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
600 น.ส.วัชราภรณ์ พิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 888 รายการ : แสดง 18 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์