รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   895 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
451 ผศ.พิชชยานิดา คำวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
452 อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
453 อ.พิชญาภา ธัมมิกะกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 พ.ค. 2564
454 อ. ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2562
455 อ.พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
456 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2558
457 ผศ. ดร.พิชิตร์ วรรณคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
458 ผศ. ดร.พิณนภา หมวกยอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
459 อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
460 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2561
461 ผศ. ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2560
462 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
463 อ. ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ธ.ค. 2559
464 อ. ดร.พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2562
465 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ส.ค. 2565
466 อ. ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
467 ผศ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
468 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
469 ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
470 ผศ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
471 รศ. ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2559
472 น.ส.เพชรณี ศรีมูล นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 พ.ค. 2563
473 ผศ. ดร.เพชรลดา กันทาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
474 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
475 นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
476 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
477 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 2560
478 อ.แพรวา รัตนทยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มิ.ย. 2562
479 นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
480 ผศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
481 นายไพศาล สงวน หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
482 นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 พ.ย. 2558
483 อ. ดร.ภคมน ปินตานา อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2562
484 อ. ดร.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
485 อ.ภรนาลินท์ สิงหบำรุง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
486 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
487 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
488 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
489 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
490 อ. ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
491 นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
492 ผศ. ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
493 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
494 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
495 อ.ภากร ลิ้มเล็งเลิศ อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
496 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
497 นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ธ.ค. 2561
498 อ.ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
499 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
500 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 895 รายการ : แสดง 18 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์