รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   914 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
451 ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
452 ผศ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
453 อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
454 นางพิกุล นิลวาส หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
455 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
456 ผศ.พิชชยานิดา คำวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
457 อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
458 ผศ. ดร.พิชญาพร อายุมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
459 อ.พิชญาภา ธัมมิกะกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 พ.ค. 2564
460 อ. ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2562
461 อ.พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
462 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2558
463 ผศ. ดร.พิชิตร์ วรรณคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
464 ผศ. ดร.พิณนภา หมวกยอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
465 อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
466 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2561
467 ผศ. ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2560
468 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
469 อ. ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ธ.ค. 2559
470 อ. ดร.พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2562
471 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ส.ค. 2565
472 อ. ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
473 ผศ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
474 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
475 ว่าที่ ร.ท.พีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
476 ผศ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
477 รศ. ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2559
478 น.ส.เพชรณี ศรีมูล นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 พ.ค. 2563
479 ผศ. ดร.เพชรลดา กันทาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
480 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
481 นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2560
482 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
483 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 2560
484 อ.แพรวา รัตนทยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 มิ.ย. 2562
485 นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
486 ผศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
487 นายไพศาล สงวน หัวหน้างานงานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
488 นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 พ.ย. 2558
489 อ. ดร.ภคมน ปินตานา อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2562
490 อ.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
491 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
492 อ.ภรนาลินท์ สิงหบำรุง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
493 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
494 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
495 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
496 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
497 อ. ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
498 นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
499 ผศ. ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
500 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 914 รายการ : แสดง 19 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์