รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   914 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
101 อ. ดร.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
102 อ. ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
103 น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ค. 2560
104 น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2 กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
105 รศ. ดร.จำเนียร บุญมาก รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 2560
106 นางจิณาภา ใคร้มา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
107 อ.จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
108 อ. ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ม.ค. 2562
109 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
110 นางจิรนันท์ เสนานาญ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
111 ผศ. ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2559
112 อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ย. 2558
113 อ.จิระพงค์ ไชยซาววงค์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
114 น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
115 อ.จิราดร ถิ่นอ่วน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
116 น.ส.จิราพร มอญเลิศ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
117 นางจิราพร ดุษฎี หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ค. 2559
118 นางจิราพร ชัยเขตร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
119 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
120 นางจิราพรรณ เคหา นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
121 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
122 น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
123 อ.จิราภา สุภา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
124 อ. ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 2560
125 อ. ดร.จิราวรรณ รอนราญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
126 อ.จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
127 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
128 ผศ. ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
129 น.ส.จีระนันท์ ตาคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
130 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
131 ผศ. ดร.จีราภรณ์ อินทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
132 ผศ. ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 เม.ย. 2562
133 อ. ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
134 อ. ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
135 อ. ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
136 อ. ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 พ.ย. 2558
137 นางจุดารัตน์ ชิดทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
138 นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ วิศวกร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
139 ผศ. ดร.จุฬากร ปานะถึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
140 นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ย. 2558
141 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
142 ผศ. ดร.เจนจิรา หม่องอ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.พ. 2562
143 อ. ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
144 นายเจษฎาพร ด้วงชนะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2558
145 น.ส.ฉลวย จันศรี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
146 ผศ. ดร.ฉัตร ชูชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
147 นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2565
148 อ. ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2562
149 อ. ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
150 นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 914 รายการ : แสดง 19 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์