รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   914 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
601 อ. ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
602 นายวรวิทย์ อินตา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
603 ผศ. ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
604 ผศ. ดร.วรัญญู รีรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ค. 2565
605 น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
606 นายวรากร พลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
607 รศ. ดร.วราภรณ์ นันทะเสน รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
608 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
609 อ.วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2565
610 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
611 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
612 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
613 น.ส.วัชราภรณ์ พิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
614 น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
615 อ. ดร.วัชรินทร์ สาระไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
616 อ. ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2560
617 อ. ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พ.ค. 2560
618 ผศ. ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
619 ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ก.ย. 2558
620 รศ. ดร.วันจักร สาทสนิท รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
621 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
622 นายวันชัย ล่องอำไพ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2564
623 อ. ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
624 อ. ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 2560
625 นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานอำนวยการ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
626 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
627 น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
628 อ. ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2561
629 อ.วันวิสา เสาร์ใจ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 2565
630 อ. ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 เม.ย. 2560
631 นายวารินทร์ ขินแก้ว นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
632 อ.วารุณี ผ่องแผ้ว อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 2565
633 อ. ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ม.ค. 2559
634 ผศ. ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
635 อ.วาสิดา สาวงศ์ทะ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ค. 2563
636 ผศ. ดร.วิกานดา ใหม่เฟย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
637 นางวิจิตรา กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
638 อ.วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 มิ.ย. 2559
639 ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
640 นายวิทยา ถาแก้ว วิศวกรไฟฟ้า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
641 ผศ. ดร.วิทยา ดวงธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ม.ค. 2559
642 นายวิทวัส ขาวอิ่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
643 อ. ดร.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
644 นายวินัย การะเกตุ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 เม.ย. 2562
645 ผศ. ดร.วินิจ ผาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ต.ค. 2560
646 อ. ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ย. 2559
647 ผศ. ดร.วิยะดา ชัยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ม.ค. 2561
648 นางวิยะดา ตาติวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
649 รศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
650 น.ส.วิลาสินี ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 914 รายการ : แสดง 19 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์