รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   895 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
351 อ.เบญจมาศ ถาดแสง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 2565
352 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
353 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
354 นายเบญจศีล นุตตะละ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค. 2564
355 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
356 นางเบญญาภา หลวงจินา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
357 ผศ.ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
358 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
359 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
360 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
361 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2561
362 อ. ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
363 อ. ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
364 นายประดิษฐ์ เวียงคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2559
365 น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
366 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
367 นายประภัย สุขอิน บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ธ.ค. 2564
368 ผศ. ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ม.ค. 2561
369 อ. ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
370 อ.ประสาทพร กออวยชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
371 นายประสิทธิ์ มหาไม้ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
372 นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
373 ผศ. ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
374 นางปราณี กันธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
375 ผศ. ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ส.ค. 2561
376 อ. ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
377 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
378 นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2560
379 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
380 ผศ. ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2561
381 นายปรีดา ริณพัฒน์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 0 ม.ค. /256
382 ผศ. ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
383 นางปรียฉัตร บุนนาค นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
384 นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
385 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
386 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
387 นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
388 อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค. 2561
389 ผศ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
390 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
391 ผศ. ดร.ปัญจพร คำโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
392 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
393 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
394 ผศ. ดร.ปัทมา หาญนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2559
395 อ. ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
396 ผศ. ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2561
397 นายปานศักดิ์ ชัยภักดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2565
398 อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
399 ผศ. ดร.ปารวี กาญจนประโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2565
400 อ.ปาริฉัตร พิมล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค. 2563
พบทั้งหมด 895 รายการ : แสดง 18 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์