รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   914 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
351 อ.บุษกร ยอดทราย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2565
352 นางบุษบง เสนรังษี พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
353 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
354 อ.เบญจมาศ ถาดแสง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 2565
355 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
356 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่วิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
357 นายเบญจศีล นุตตะละ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค. 2564
358 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
359 นางเบญญาภา หลวงจินา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
360 ผศ.ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
361 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2560
362 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
363 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
364 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2561
365 อ. ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
366 อ. ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
367 นายประดิษฐ์ เวียงคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2559
368 น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
369 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
370 นายประภัย สุขอิน บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ธ.ค. 2564
371 ผศ. ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ม.ค. 2561
372 อ. ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
373 อ.ประสาทพร กออวยชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
374 นายประสิทธิ์ มหาไม้ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
375 นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
376 ผศ. ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
377 นางปราณี กันธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
378 ผศ. ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ส.ค. 2561
379 อ. ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
380 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
381 นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 2560
382 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
383 ผศ. ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
384 นายปรีดา ริณพัฒน์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 0 ม.ค. /256
385 ผศ. ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2561
386 นางปรียฉัตร บุนนาค นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
387 นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
388 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ม.ค. 2561
389 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
390 นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
391 อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค. 2561
392 ผศ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2560
393 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
394 ผศ. ดร.ปัญจพร คำโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
395 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
396 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
397 ผศ. ดร.ปัทมา หาญนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ย. 2559
398 อ. ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
399 ผศ. ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2561
400 นายปานศักดิ์ ชัยภักดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2565
พบทั้งหมด 914 รายการ : แสดง 19 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์