รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   914 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
801 อ. ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ค. 2559
802 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 มี.ค. 2562
803 ผศ. ดร.สุลักษณา มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
804 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
805 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ย. 2560
806 น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 2564
807 นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
808 นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
809 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
810 อ.เสาวรีย์ ชัยวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค. 2559
811 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
812 อ. ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 2562
813 น.ส.โสภา เขียวสุข นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 มิ.ย. 2565
814 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
815 น.ส.โสฬส จันพะโยม นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
816 นางหทัยชนก ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
817 น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 2564
818 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
819 น.ส.หฤทัย คงธนจารุอนันต์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 ม.ค. 2565
820 นายอดิศร สุวรรณ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
821 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ค. 2559
822 นายอดุลย์ โพธิ หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 เม.ย. 2566
823 นายอดุลย์ ดวงรัตน์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
824 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
825 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
826 อ.อนงค์กร เทรล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
827 ผศ. ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
828 น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มิ.ย. 2566
829 ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 มี.ค. 2565
830 อ. ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
831 อ.อโนชา สุภาวกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ค. 2561
832 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
833 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
834 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
835 อ. ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
836 นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2561
837 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด 1 ก.ย. 2558
838 อ.อมรเลิศ พันธ์วัตร์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ก.ย. 2565
839 อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 2558
840 นางอรทัย จันต๊ะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
841 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
842 นางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
843 น.ส.อรทัย ปรีชา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ส.ค. 2565
844 นางอรทัย ใจป้อ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 พ.ค. 2560
845 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
846 ผศ. ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
847 นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
848 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
849 น.ส.อรอนงค์ คำยอง หัวหน้างานอำนวยการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
850 น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 914 รายการ : แสดง 19 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์