รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   914 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
401 อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2560
402 ผศ. ดร.ปารวี กาญจนประโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ส.ค. 2565
403 อ.ปาริฉัตร พิมล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค. 2563
404 นายปิติวุฒิ เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ 1 พ.ย. 2560
405 อ. ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มี.ค. 2561
406 อ.ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 เม.ย. 2560
407 ผศ. ดร.ปิยะ พละปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 มิ.ย. 2562
408 อ. ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ค. 2565
409 อ. ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มี.ค. 2561
410 นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2564
411 อ. ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2559
412 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
413 นายเปรมชัย สุทธคุณ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2565
414 น.ส.ผริตา วงศ์ไชยลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.ย. 2558
415 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
416 ผศ. ดร.ผานิตย์ นาขยัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
417 นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 มี.ค. 2561
418 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
419 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
420 ผศ. ดร.พชรพร ตาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มิ.ย. 2562
421 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
422 น.ส.พนิดา พละปัญญา หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
423 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
424 นางพรทิพย์ พิมาสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
425 อ.พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ม.ค. 2561
426 อ. ดร.พรพรรณ อุตมัง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 2564
427 ผศ. ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ต.ค. 2560
428 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
429 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
430 ผศ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
431 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
432 นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ค. 2559
433 น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.พ. 2566
434 นางพรสวรรค์ นักดนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 2565
435 น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
436 น.ส.พรินทร บุญเรือง ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 ก.ย. 2558
437 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
438 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
439 อ.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 มี.ค. 2559
440 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
441 อ. ดร.พัชรินทร์ สารมาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
442 ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
443 รศ. ดร.พัชรี อินธนู รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มิ.ย. 2559
444 อ. ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ค. 2564
445 นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
446 อ. ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 มิ.ย. 2559
447 อ.พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2558
448 ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
449 ผศ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ก.ย. 2558
450 นายพัลลภ ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 914 รายการ : แสดง 19 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์