รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)
จำนวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด >>   914 คน (แสดงหน้าละ 50 รายการ)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
51 อ.กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 เม.ย. 2561
52 น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 ก.ย. 2558
53 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ วิศวกรโยธา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
54 อ. ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
55 ผศ. ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 ก.ย. 2558
56 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ต.ค. 2558
57 อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2561
58 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
59 อ. ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
60 นายกิติชัย มหาวรรณ์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
61 นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ย. 2564
62 นายกิติวัฒน์ ติจินดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1 ธ.ค. 2559
63 น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
64 อ. ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1 พ.ค. 2560
65 น.ส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 2564
66 อ. ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
67 ผศ. ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 ส.ค. 2559
68 อ. ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ม.ค. 2564
69 อ. ดร.กุลยา ป้องพาล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 1 พ.ค. 2560
70 ผศ. ดร.เก นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
71 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
72 อ. ดร.เกวลิน สมบูรณ์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ธ.ค. 2559
73 น.ส.เกศณี จิตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 ก.ย. 2558
74 รศ. ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
75 อ. ดร.เกศินี วีรศิลป์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
76 นายเกษม สมบัติ นักบริหารงานอาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
77 อ. ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
78 นางเกษราภรณ์ ทองสุก นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ 1 ก.ย. 2558
79 อ. ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
80 ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 1 ก.ย. 2558
81 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ย. 2558
82 ผศ. ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ม.ค. 2559
83 นายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
84 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา นักประชาสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
85 นายคธาวุฒิ ทิพจร นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
86 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ ช่างเทคนิค คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
87 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ก.ย. 2558
88 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ค. 2563
89 นางจรรยา ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 ก.ย. 2558
90 นางจริญา อ่อนนาง นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
91 อ. ดร.จริยา โกเมนต์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 ต.ค. 2564
92 ผศ. ดร.จอมสุดา ดวงวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1 มี.ค. 2560
93 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 2558
94 อ. ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 1 มี.ค. 2560
95 รศ. ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2558
96 อ. ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 ก.ย. 2559
97 ผศ. ดร.จักรพงษ์ กางโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 พ.ค. 2565
98 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
99 นางจันทนา สุวรรณดุก นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 2558
100 นางจันทร์จิรา วันชนะ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 ก.ย. 2558
พบทั้งหมด 914 รายการ : แสดง 19 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์