รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
(เชียงใหม่)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส.กนกวรรณ กลิ่นหอม นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
2 น.ส.กมลวรรณ ติดชัย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
3 น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 นางกาญจนา ปงหาญ นักวิชาการพัสดุ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
5 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 นายกิตติวัฒน์ คมเศวต นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
8 น.ส.กีรติญา สุภารัตน์ นักวิชาการพัสดุ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
9 นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
10 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา นักประชาสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
11 นางคนึงนิตย์ กอนแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
12 นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
13 นายจักรกฤษณ์ ธงแดง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
14 น.ส.จิณฑ์พินันท์ ประสานบุญเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
15 นางจิณาภา ใคร้มา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
16 นางจิรติกานต์ พงษ์ศิวัตม์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
17 น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
18 น.ส.ชฎาพร จันทร์พร พนักงานบริหารงานทั่วไป สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
19 น.ส.ชนัดดา ชัยเนตร พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
20 นางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
21 นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ นักวิจัย สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
22 นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้ช่วยนักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
23 นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
24 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
25 นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
26 น.ส.นงคราญ มหาวัง นักเอกสารสนเทศ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
27 น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
28 นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
29 ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
30 นางนารีรัตน์ ดีอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
31 น.ส.นิตยา ถาวัน นักวิชาการศึกษา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
32 นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
33 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
34 นายพงศ์ธาดา พรมมาแบน นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
35 น.ส.พรรณิกา โชติอัมพร พนักงานประสานงานโครงการ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
36 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
37 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
38 น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
39 นางพัชรี คำรินทร์ หัวหน้างานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
40 นายพันธ์ลพ สินธุยา นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
41 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
42 นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
43 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
44 น.ส.ภักจิรา วิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
45 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
46 ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
47 น.ส.ภาพรรณ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
48 น.ส.ภิญญาพัชญ์ มหิงสา ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
49 นายเมธาสิทธิ์ อินทะชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
50 น.ส.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
51 นางยุคนธร ชำนาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
52 นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
53 น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
54 นางริมฤทัย พุทธวงค์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
55 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
56 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
57 นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
58 นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
59 น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
60 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
61 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
62 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
63 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
64 นายวีระยุทธ์ ชัยคำเพ็ญ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
65 นายวีระยุทธ ยะอินต๊ะ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
66 น.ส.ศิญาพัฒน์ เงาภา พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
67 น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
68 น.ส.ศิริพร หนูหล่อ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
69 น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
70 น.ส.ศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ พนักงานธุรการ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
71 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
72 นายสถาพร ฉิมทอง นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
73 น.ส.สริญญา สงวนวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
74 น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
75 น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
76 น.ส.สุปราณี แก้วเทียน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
77 น.ส.สุพรรณี วิต่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
78 น.ส.สุภัชสรา เบริโอ นักพัฒนาธุรกิจ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
79 นายสุรัญ กันทะสอน พนักงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
80 น.ส.สุไรรัตน์ มั่นคง นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
81 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
82 น.ส.เสาวลักษณ์ ชนะญาติ นักพัฒนาธุรกิจ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
83 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
84 น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร
85 นางหฤทัย คงธนจารุอนันต์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
86 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
87 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
88 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
89 น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
90 นายอังคาร โภคารัตน์ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
91 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
92 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
93 นางอารีย์ นามเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
94 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
95 น.ส.แอนนา สุปินะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
พบทั้งหมด 95 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1