รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
(เชียงใหม่)
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา อาคารเทพศาสตร์สถิต

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ผศ. ดร.กนกวรรณ กรรเชียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
4 ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 อ. ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
6 อ.กัญญา บุตราช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 อ. ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
8 ผศ.กิติพงษ์ ขัติยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
9 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 อ. ดร.โชคชัย ยาทองไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
11 ผศ.ทุเรียน ทาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
12 อ. ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
13 อ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
14 ผศ. ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
15 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
16 อ. ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
17 ผศ. ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
18 อ. ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
19 อ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
20 อ.พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
21 อ.พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
22 อ. ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
23 อ.ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24 ผศ. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
25 ผศ.ลลิดา ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
26 อ.วิชญา โคตรฐิติธรรม อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
27 รศ. ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
28 ผศ. ดร.วีณา นิลวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
29 อ.ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
30 อ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
31 ผศ. ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
32 ผศ. ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
33 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
34 ผศ. ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
35 อ. ดร.อนุกุล บุญเลิศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
36 อ.อลงกต กองมณี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
37 ผศ. ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
38 อ. ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
39 อ.อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
40 อ. ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
พบทั้งหมด 40 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1