รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
(เชียงใหม่)
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา อาคารเทพศาสตร์สถิต

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ.กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 ผศ.กิตติกร สาสุจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3 ผศ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
4 อ. ดร.จำรูญ มณีวรรณ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 อ. ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
7 อ. ดร.จุฬากร ปานะถึก อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
8 ผศ. ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9 ผศ. ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 ผศ. ดร.ฐปน ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
11 อ. ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
12 รศ. ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
13 อ. ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
14 อ. ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
15 ผศ. ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
16 อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
17 ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
18 อ. ดร.ปริญ คงกระพันธ์ อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
19 ผศ. ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
20 อ. ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
21 ผศ. ดร.พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
22 อ.แพรวา รัตนทยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
23 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24 อ. ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25 อ. ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26 อ. ดร.วราภรณ์ ดวงแสง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
27 อ. ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
28 อ. ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
29 รศ. ดร.วิจิตรา แดงปรก รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30 อ. ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
31 อ. ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
32 ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
33 อ. ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
34 อ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
35 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
36 ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
37 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
38 ผศ.อัจฉรี เหมสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
39 อ.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
40 ผศ. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
พบทั้งหมด 40 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1