รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
(เชียงใหม่)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
2 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3 นายกมล กล่อมมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
4 นางกัลยา ธนันชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
5 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 น.ส.กาญจนา ชิดทอง นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
7 น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์
8 นางกาญจนา ถาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
9 นายคธาวุฒิ ทิพจร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
10 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
12 น.ส.จิราพร มอญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
13 นางจิราพร ดุษฎี หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
14 นางจิราพรรณ เคหา นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
16 น.ส.จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
17 นางชรัตน์ฎา ทองบ่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
18 นายเชิดพงศ์ รอบเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
19 น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
20 นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด
21 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
22 น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
23 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
24 น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์
25 น.ส.ทวีพร อดเหนียว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
26 นายเทพพิทักษ์ บุญทา นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
27 นายธนกร เคหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
28 น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
29 น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
30 น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
31 น.ส.นฤมล แก้วป้อม นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
32 นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย วิศวกรไฟฟ้า วิทยาลัยบริหารศาสตร์
33 น.ส.ปภัสรา สุภาแสน ผู้ประสานงานหน่วยงานในกำกับ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
34 นายประดิษฐ์ มาลาศรี วิศวกรไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์
35 นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
36 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
37 น.ส.ผริตา วงศ์ไชยลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
38 นายพงศกร ศิริ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
39 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
40 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
41 น.ส.พรกมล เล็กสมพงษ์ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
42 น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์ พนักงานขาย สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
43 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
44 น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา นักเอกสารสนเทศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
45 นายพัฒน์ โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
46 นางพิชญาภัค คำสืบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
47 น.ส.พิชณิชา นิปุณะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
48 นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
49 นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50 น.ส.ภครส ธนโชติ นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
51 นายภานุวัต ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
52 นายมณเฑียร คำใจ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
53 นางมยุรา ชูทอง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
54 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
55 นายมรรค คงดี นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
56 น.ส.มุทิตา ซิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์
57 นายโยธิน นันตา นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
58 นางรจนา อุดมรักษ์ หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
59 น.ส.รสสุคนธ์ มะโนเสาร์ นักวิชาการพัสดุ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
60 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
61 นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
62 นางรุ่งทิวา เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
63 นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ วิศวกร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
64 นายวรวิทย์ อินตา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
65 น.ส.วัชราภรณ์ พิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
66 นางวิภาวรรณ ผาภูมิ หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
67 น.ส.แววตา ติ๊บมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
68 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
69 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
70 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
71 น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
72 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
73 ส.ต.สมจิตร์ พรหมมา พนักงานขับเครื่องจักรกล วิทยาลัยบริหารศาสตร์
74 นายสมพงศ์ สมศรี นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
75 นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
76 นายสราวุธ สอนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
77 น.ส.สุกัญญา กิติเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
78 น.ส.สุชัญญา โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
79 น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
80 นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
81 น.ส.สุภาพร แก้วถาวร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
82 น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์
83 นายสุรพล จิโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
84 นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
85 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
86 น.ส.โสภา หาญยุทธ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน
87 นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
88 นางอรทัย เป็งนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
89 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
90 น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
91 น.ส.อัญชลี สายเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยพลังงานทดแทน
92 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
93 นายอิสระพงษ์ กำจัดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
94 นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
พบทั้งหมด 94 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1