รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
(เชียงใหม่)
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา อาคารเทพศาสตร์สถิต

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ. ดร.(เนตราพร ด้วงสง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3 อ. ดร.เก นันทะเสน อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
4 ผศ. ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
5 อ. ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 ผศ.ฉัตรลดา วงค์สถาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 ผศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
8 อ. ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9 ผศ. ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 อ. ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
11 ผศ. ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
12 ผศ. ดร.ทิพาพร คำแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
13 อ. ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
14 ผศ. ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
15 อ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
16 ผศ. ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
17 อ. ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
18 ผศ. ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
19 อ. ดร.ปารวี กาญจนประโชติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
20 อ.พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
21 อ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
22 อ.พิชชยานิดา คำวิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
23 อ. ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
24 ผศ. ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
25 ผศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
26 ผศ.รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
27 ผศ. ดร.ลักษณา สัมมานิธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
28 รศ. ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
29 ผศ. ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
30 อ. ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
31 ผศ. ดร.วราภรณ์ นันทะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
32 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
33 อ. ดร.วินิจ ผาเจริญ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
34 อ. ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
35 อ. ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
36 อ. ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
37 อ.สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
38 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
39 ผศ. ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
40 อ. ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
41 อ. ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
พบทั้งหมด 41 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1