รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
(เชียงใหม่)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นางกนกพร นันทดี นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3 น.ส.กมลวรรณ เต๋จ๊ะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
4 นางกรรณิการ์ มีนิสัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
5 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
6 นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
7 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
8 น.ส.กัลย์ธีรา ทาเขียว บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
9 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ วิศวกร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
10 น.ส.เกศณี จิตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
11 นายเกษตร แสนวาสน์ พนักงานห้องสมุด สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
12 นายเขต ศรีพรรณ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
13 น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
14 นางจารุภา อินทะนัด นักวิชาการพัสดุ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
15 นางจิราพร ชัยเขตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
16 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
17 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
18 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
19 นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
20 นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
21 นางโชติกา ลายทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด
22 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
23 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
24 นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
25 นางทิพย์สุดา ปุกมณี นักวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
26 นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ วิศวกรโยธา กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
27 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
28 นายธีระชัย ตันเรืองพร หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
29 น.ส.นภัสกร โชติธนานันท์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
30 นางนวนจันทร์ ทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
31 น.ส.น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
32 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
33 นางนิ่มนภา กาบจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
34 นางนิรมล ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
35 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
36 นายนุชา มณีโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด
37 นายบรรจง อินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
38 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
39 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
40 น.ส.เบญจพร ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
41 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
42 นายประทีป สุขสมัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
43 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
44 นายประภัย สุขอิน บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
45 ว่าที่ รต.ญ.ประภาศรี ใจกันทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
46 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
47 น.ส.ปริศนา เก่งกาจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
48 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
49 นางผุสดี วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
50 นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
51 นายพฤธา ประดิษฐทอง สถาปนิก กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
52 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
53 น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์
54 น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ
55 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
56 นายมาลัย เบญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
57 นายยุทธนา ชำนาญ พนักงานขับรถยนต์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
58 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
59 น.ส.รดาพร ทองมา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
60 น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
61 น.ส.รังสิมา อัมพวัน นักวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
62 น.ส.รัญรณา ขยัน นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
63 น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
64 นางเรวดี ปุดอินทร์ คนงานเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
65 น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
66 นางวณิชยา เต๋จ๊ะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
67 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
68 นายวิทยา ถาแก้ว วิศวกรไฟฟ้า กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
69 น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
70 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
71 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
72 น.ส.สนธยา ธงงาม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
73 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
74 น.ส.สาวิตรี ทิพนี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
75 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
76 น.ส.สิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
77 น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
78 น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
79 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
80 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
81 นายสุมิตร ชัยเขตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
82 นายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
83 นางสุรางค์ ปัญญาดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
84 นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
85 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
86 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
87 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
88 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
89 น.ส.อรชร วงษ์ศิริ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
90 น.ส.อังคณา สุขแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
91 นางอัจฉรี นาคะเสถียร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
92 น.ส.อัชฌา เทพศิริ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
93 น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
94 นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
95 น.ส.อาทิตยา ธรรมตา นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
96 นางอาบทิพย์ กาญจนวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
97 นายอุ่นเรือน ขยัน นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
พบทั้งหมด 97 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1