ดาวน์โหลดเอกสาร

 เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ
(ขอรับ บำเหน็จ / บำนาญ / บำนาญ + บำเหน็จดำรงชีพ)
ลูกจ้างประจำ
(ขอรับ บำเหน็จปกติ / บำเหน็จรายเดือน)
ไม่เป็นสมาชิก กบข. เป็นสมาชิก กบข. ไม่เป็นสมาชิก กสจ. เป็นสมาชิก กสจ.
สำเนาเอกสารต่อไปนี้
ยังไม่ต้องขีดคร่อมใดๆ อย่างละ 2 ชุด
โดยยื่นที่งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเอง
   1. บัตรประชาชน
   2. ทะเบียนบ้าน
   3. สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
       (บัญชีออมทรัพย์ชื่อตัวเองคนเดียว)

และขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้
   4. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้
       (แบบ สรจ.1) [ดาวน์โหลด]
   5. แบบขอทำบัตรข้าราชการบำนาญ
       [ดาวน์โหลด]
   6. รูปถ่าย (เครื่องแบบข้าราชการ) 1 นิ้ว
       จำนวน 2 ใบ
สำเนาเอกสารต่อไปนี้
ยังไม่ต้องขีดคร่อมใดๆ อย่างละ 3 ชุด
โดยยื่นที่งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเอง
   1. บัตรประชาชน
   2. ทะเบียนบ้าน
   3. สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
       (บัญชีออมทรัพย์ชื่อตัวเองคนเดียว)

และขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้
   4. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้
       (แบบ สรจ.1) [ดาวน์โหลด]
   5. แบบขอทำบัตรข้าราชการบำนาญ
       [ดาวน์โหลด]
   6. รูปถ่าย (เครื่องแบบข้าราชการ) 1 นิ้ว
       จำนวน 2 ใบ
สำเนาเอกสารต่อไปนี้
ยังไม่ต้องขีดคร่อมใดๆ อย่างละ 2 ชุด
โดยยื่นที่งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเอง
   1. บัตรประชาชน
   2. ทะเบียนบ้าน
   3. สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
       (บัญชีออมทรัพย์ชื่อตัวเองคนเดียว)

และขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้
   4. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้
       (แบบ สรจ.1) [ดาวน์โหลด]
   5. แบบขอทำบัตรลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน
       [ดาวน์โหลด]
   6. รูปถ่าย (เครื่องแบบลูกจ้างประจำ) 1 นิ้ว
       จำนวน 2 ใบ
สำเนาเอกสารต่อไปนี้
ยังไม่ต้องขีดคร่อมใดๆ อย่างละ 4 ชุด
โดยยื่นที่งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเอง
   1. บัตรประชาชน
   2. ทะเบียนบ้าน
   3. สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
       (บัญชีออมทรัพย์ชื่อตัวเองคนเดียว)

และขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้
   4. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้
       (แบบ สรจ.1) [ดาวน์โหลด]
   5. แบบขอทำบัตรลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน
       [ดาวน์โหลด]
   6. รูปถ่าย (เครื่องแบบลูกจ้างประจำ) 1 นิ้ว
       จำนวน 2 ใบ
  กรณีที่ท่านประสงค์จะอยู่เป็นสมาชิก กบข. ต่อ
ไม่ต้องส่งหลักฐานข้างต้น