กำหนดวันที่เปลี่ยนสถานภาพ และยื่นแบบแสดงเจตนา
ครั้งที่ วันที่มีผล ผู้บริหาร ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1 1 มิถุนายน 2560 ยื่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 พฤษภาคม 2560 ยื่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 2 1 กรกฎาคม 2560 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 3 2 ตุลาคม 2560 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560
ครั้งที่ 4 1 พฤศจิกายน 2560 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 5 1 ธันวาคม 2560 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 6 1 กุมภาพันธ์ 2561 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
ครั้งที่ 7 1 มีนาคม 2561 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 8 1 เมษายน 2561 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
ครั้งที่ 9 1 พฤษภาคม 2561 ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561