การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี