กฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับ

พระราชบัญญัติ
28 เม.ย. 2560พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560
ข้อบังคับ
ประกาศ