รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567  เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ. ดร.กาญจนา จอมสังข์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 นางกาญจนา วงศ์สวย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 น.ส.จีระนันท์ ตาคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
6 นายธนภัทร ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 อ. ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
9 น.ส.นงลักษ์ ชูพันธ์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
12 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
13 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 ผศ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
15 ผศ. ดร.ปัทมา หาญนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
16 อ. ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
17 น.ส.พรทิพย์ จันแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์
18 น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์
19 น.ส.พัชรี ยางยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
20 น.ส.พิชญา ง้าวนาเสียว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
21 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
23 นางมยุรา ชูทอง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
24 นางรัตนา กันตีโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์
25 น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
26 น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
27 รศ. ดร.วาที คงบรรทัด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
28 น.ส.ศกุนตลา จินดา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์
29 ผศ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
31 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
32 นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
33 น.ส.สุภาพรรณ อนุตรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
34 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
35 นายสุรเดช คิดการงาน ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
36 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
37 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
38 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
39 น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
40 นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
41 น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
42 ผศ.อัจฉรี เหมสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
43 นางอัมพร คำฟองเครือ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
44 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
พบทั้งหมด 44 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์