รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVDs) สำหรับผู้ประกันตน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVDs)
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566  เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ อาคารแผ่พืชน์

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นางกนกวรรณ เครือมณี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 ผศ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4 น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 อ.กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
6 นายกฤษดา ผาภูมิ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 อ. ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
8 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9 นางกาญจนา วงศ์สวย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 น.ส.กาญจนา ชิดทอง หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
11 ผศ. ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
13 นายกิติชัย มหาวรรณ์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 นายกิติวัฒน์ ติจินดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์
15 อ. ดร.เกวลิน หนูสุทธิ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
16 นางคนึงนิตย์ กอนแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
17 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
18 นางจรรยา ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
19 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
20 นางจันทนา สุวรรณดุก นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
21 น.ส.จันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
22 อ. ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
23 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์
24 น.ส.จิราพร มอญเลิศ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
26 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะเศรษฐศาสตร์
27 นางจุดารัตน์ ชิดทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ วิศวกร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
29 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
30 ว่าที่ ร.ต.เจตน์คนอง ทองยู ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
31 นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
32 นางชญานิศ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
33 น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
34 ผศ. ดร.ชนิตา พันธุ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
35 นางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
36 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
37 นายชัยยุทธ บุญมี ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
38 นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
39 ผศ.ฐาปกรณ์ เครือระยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
40 น.ส.ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
41 นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
42 นายณรงค์ คำภา พนักงานขับรถ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
43 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
44 นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด
45 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
46 น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
47 นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
48 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
49 อ. ดร.ตุลชัย บ่อทรัพย์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
50 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
51 น.ส.ทวีพร อดเหนียว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
52 ผศ. ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
53 นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
54 น.ส.ธารินี ปันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
55 อ. ดร.นงพงา แสงเจริญ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
56 น.ส.นงลักษ์ ชูพันธ์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
57 น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
58 นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
59 ผศ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
60 อ. ดร.นลินี คงสุบรรณ์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
61 อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
62 นางนิตยา ไพยารมณ์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์
63 น.ส.นิตยา ใจกันทา หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
64 นางนิรมล ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
65 อ. ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
66 นายนิรุจน์ ปิยะจันทร์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
67 ผศ. ดร.นิศาชล ลีรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
68 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
69 นายบรรจง อินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
70 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
71 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
72 นายเบญจศีล นุตตะละ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
73 น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล หัวหน้างานอำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
74 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
75 นายปรีดา ริณพัฒน์ ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
76 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
77 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
78 ผศ. ดร.ปัทมา หาญนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
79 อ. ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
80 ผศ. ดร.ปิยะ พละปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
81 อ. ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
82 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
83 นายพงนเรศ สุขเพราะนา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
84 นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
85 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
86 ผศ. ดร.พชรพร ตาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
87 น.ส.พรทิพย์ จันแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์
88 ผศ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
89 ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
90 รศ. ดร.พัชรี อินธนู รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
91 ผศ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
92 ผศ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
93 น.ส.พิชญา ง้าวนาเสียว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
94 น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด
95 นางเพลินพิศ พรหมจารีย์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
96 นายไพศาล สงวน หัวหน้างานงานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
97 น.ส.ภักจิรา วิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
98 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
99 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
100 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
พบทั้งหมด 179 รายการ : แสดง 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์