รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVDs) สำหรับผู้ประกันตน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVDs)
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566  เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ อาคารแผ่พืชน์

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
101 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
102 นายภานุวัต ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
103 นางภาวิณี จีปูคำ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
104 นายมณเฑียร คำใจ หัวหน้างานคลังและพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
105 นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
106 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
107 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
108 น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
109 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
110 น.ส.รัญรณา ขยัน นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
111 น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
112 น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
113 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
114 อ. ดร.ลักขณา ชาปู่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
115 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
116 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
117 นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานอำนวยการ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
118 นายวารินทร์ ขินแก้ว นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
119 อ.วารุณี ผ่องแผ้ว อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
120 น.ส.วิลาสินี ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
121 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
122 นายวิสูตร แดงบุตร ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
123 น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
124 น.ส.ศกุนตลา จินดา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์
125 ผศ. ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
126 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
127 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
128 นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์
129 น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
130 น.ส.ศิริพร ดวงดี หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
131 อ. ดร.ศุกรี อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
132 อ.ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
133 นายสมยศ มีสุข หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
134 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
135 นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
136 อ. ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
137 นางสาวิตรี ใคร้มา นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
138 น.ส.สาวิตรี ทิพนี นักวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
139 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
140 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
141 รศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
142 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
143 นายสุชาติ จันทร์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
144 ผศ. ดร.สุนทร คำยอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
145 นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
146 ผศ. ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
147 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
148 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
149 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
150 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
151 อ. ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
152 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
153 นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
154 ผศ. ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
155 น.ส.สุไรรัตน์ มั่นคง นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
156 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
157 น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
158 นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
159 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
160 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
161 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
162 นายอดิศร สุวรรณ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
163 ผศ. ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
164 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
165 นางอรทัย เป็งนวล หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
166 นางอรทัย ใจป้อ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
167 น.ส.อรอนงค์ คำยอง หัวหน้างานอำนวยการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
168 น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
169 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
170 น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
171 นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
172 นายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
173 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
174 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
175 นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
176 อ. ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
177 ผศ. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
178 นายเอกพงษ์ มณเทียน ช่างเทคนิค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
179 น.ส.แอนนา สุปินะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
พบทั้งหมด 179 รายการ : แสดง 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์