รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2566 เป็นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

รายชื่อผู้ประกันตนที่แจ้งความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2566
เป็นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ผศ. ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 นายกฤษดา ผาภูมิ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 อ. ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 นายกิตติวัฒน์ คมเศวต นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
6 อ. ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 ผศ. ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
8 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
9 น.ส.เกศณี จิตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
10 นางจริญา อ่อนนาง นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 นางจิราพร หลงปันใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
12 นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
13 นางชญานิศ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 นางชรัตน์ฎา ทองบ่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
15 ผศ. ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
16 อ. ดร.ดวงนภา สุขะหุต อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
17 ผศ. ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
18 อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
19 นางนิรมล ทองทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
20 น.ส.บงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
21 น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
22 อ. ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
23 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
24 อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
25 น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด
26 นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
27 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 ผศ. ดร.มธุรส ชัยหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
29 นายมรรค คงดี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
30 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
31 อ. ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
32 นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ วิศวกร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
33 อ.ลักขณา ชาปู่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
34 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
35 นายวารินทร์ ขินแก้ว นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
36 ผศ. ดร.วิทยา ดวงธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
37 อ. ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
38 ผศ. ดร.ศฐา วรุณกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
39 ผศ. ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
40 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
41 นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
42 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
43 อ.ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
44 ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
45 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
46 น.ส.สวิตตา สิงห์คำ หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
47 ผศ. ดร.สาวิกา กอนแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
48 อ. ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
49 นายสุชาติ จันทร์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
50 ผศ. ดร.สุนทร คำยอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
51 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
52 ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
53 อ.สุรชัย ศรีนรจันทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
54 น.ส.สุไรรัตน์ มั่นคง นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
55 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
56 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
57 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
58 อ. ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
59 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
60 น.ส.อรวรรณ สุรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักหอสมุด
61 ผศ. ดร.อรุณี ยศบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
62 อ. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
63 ผศ.อัชญา ไพคำนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
64 อ.อาภาลัย สุขสำราญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
65 นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
66 น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
พบทั้งหมด 66 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์