รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1/2562  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1/2562
ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
บริเวณลานหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นางจิราพร ชัยเขตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
2 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 น.ส.นงลักษ์ ชูพันธ์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 นายสุพจน์ ดวงรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 นางอรทัย จันต๊ะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
9 นางกนกพร นันทดี นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
11 น.ส.กรวิกา บุญมาวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
12 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
13 นางเกศริน ขยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
14 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา นักประชาสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
15 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ ช่างเทคนิค คณะผลิตกรรมการเกษตร
16 นางจิราพร หลงปันใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
17 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
18 นายณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
19 นางธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์ นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร
20 นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร
21 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
22 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
23 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
24 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
25 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผลิตกรรมการเกษตร
26 นางพิกุล นิลวาส นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
27 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
28 น.ส.มีนา ปรางค์รัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
29 นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
30 นางลัดดาวัลย์ ระดม นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร
31 นางลั่นทม ปะมาละ พนักงานการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
32 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
33 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
34 น.ส.ศศิประภา รัตนพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร
35 นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
36 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
37 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
38 นายสุรัตน์ เสาร์คำ พนักงานพิมพ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
39 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
40 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย พนักงานธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
41 น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย นักวิชาการพัสดุ คณะผลิตกรรมการเกษตร
42 นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
43 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
44 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
45 นางอัมพร มาลา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
46 นางอารีย์ นามเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
47 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผลิตกรรมการเกษตร
48 อ.อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
49 น.ส.รดาพร ทองมา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
50 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
51 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
52 อ. ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
53 นายนริศ เจริญ พนักงานห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
54 นายสกล บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
55 น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
56 น.ส.ยุภา วิเศษศร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
57 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
58 น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์
59 น.ส.ทวีพร อดเหนียว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
60 นางรจนา อุดมรักษ์ หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
61 น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
62 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
63 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
64 นางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
65 น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
66 น.ส.วราพร รัตกันท์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
67 นางจิราพร ดุษฎี หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
68 น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
69 นางพัชรี คำรินทร์ หัวหน้างานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
70 นายคธาวุฒิ ทิพจร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
71 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
72 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
73 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
74 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
75 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
76 นางสาวิตรี ใคร้มา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
77 นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
78 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
79 นางผ่องรักษ์ ยศเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
80 น.ส.กนกวรรณ กลิ่นหอม นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
81 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
82 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
83 นายพงศ์ธาดา พรมมาแบน นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
84 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
85 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
86 นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
87 นายทศพล อุปินโน นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
88 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
89 นายสุนทร อิธรรมมะ นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
90 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
91 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
92 นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
93 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
94 นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
95 นางอำพร เวียตตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
96 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
97 น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ นักวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
98 น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด
99 น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด
100 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด