รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
101 นางศรินรา ภีระคำ หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
102 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
103 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
104 น.ส.ศิริพร ยาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด
105 อ. ดร.ศิวรัตน์ กุศล อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
106 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
107 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
108 น.ส.สนธยา ธงงาม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
109 นายสมยศ มีสุข นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
110 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
111 นายสราวุธ สอนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
112 นางสาวิตรี ใคร้มา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
113 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
114 น.ส.สิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
115 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
116 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
117 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
118 นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
119 อ. ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
120 นายสุนทร อิธรรมมะ นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
121 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
122 นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
123 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
124 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
125 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
126 นายสุรพล บุญยืน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
127 นายสุริยัน จันต๊ะมงคล นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
128 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
129 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
130 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
131 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
132 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
133 อ.เสาวรีย์ ชัยวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
134 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
135 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
136 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
137 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
138 นายอดุลย์ ดวงรัตน์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
139 นายอดุลย์ โพธิ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
140 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
141 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
142 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
143 นางอรทัย จันต๊ะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
144 อ. ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
145 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
146 น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
147 นางอัมพร คำฟองเครือ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
148 น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
149 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
150 นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
151 น.ส.อาภาพร ขุนคง หัวหน้างานวิชาการและประเมินผล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
152 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
153 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
154 นางอำพร เวียตตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
155 อ. ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
156 น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
157 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
พบทั้งหมด 157 รายการ : แสดง 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2