รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นางกนกวรรณ เครือมณี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
2 นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
3 อ.กัญชลิกา คงย่อง อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
4 นายกิติชัย มหาวรรณ์ ช่างเทคนิค กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
5 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
7 น.ส.เกศณี จิตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
8 น.ส.เกศริน บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
9 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา นักประชาสัมพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 อ.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
11 นางจิณาภา ใคร้มา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
12 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
13 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
14 อ. ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
15 นางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
16 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
17 นายชัยยุทธ บุญมี ช่างเทคนิค กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
18 นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
19 นายเชิดพงศ์ รอบเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
20 ผศ. ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
21 นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
22 นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด
23 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
24 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
25 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
26 นายณัฐวุฒิ เครือฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
27 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
28 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
29 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30 อ.ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
31 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
32 ผศ. ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
33 นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
34 นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
35 นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
36 น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
37 นายธีรพล สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
38 น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
39 น.ส.นงลักษ์ ชูพันธ์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
40 นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร
41 นายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
42 ผศ.นพดล จรัสสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
43 น.ส.นภสร บุญเรือง นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
44 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
45 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
46 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
47 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
48 นายบรรจง อินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
49 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
50 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
51 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
52 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
53 นางเบญญาภา หลวงจินา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
54 นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
55 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
56 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
57 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
58 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
59 อ. ดร.ผานิตย์ นาขยัน อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
60 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
61 นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
62 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
63 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
64 นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ พนักงานขับรถยนต์ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
65 น.ส.พรินทร บุญเรือง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
66 นายพลวศิษฐ หล้ากาศ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
67 นางพอตา สุวรรณหล่อ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
68 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
69 นางพัชรี คำรินทร์ หัวหน้างานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
70 อ. ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
71 อ.พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
72 นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
73 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
74 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
75 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
76 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
77 นายมณเฑียร คำใจ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
78 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
79 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
80 ผศ. ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
81 นายยุทธนา ชำนาญ พนักงานขับรถยนต์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
82 น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
83 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
84 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
85 นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
86 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
87 น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
88 น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
89 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
90 นายวรภาส ปูระณะพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
91 นางวราภรณ์ มาตะยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ภาษา
92 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
93 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
94 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
95 นายวิเชียร คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
96 นายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
97 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
98 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
99 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
100 นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
พบทั้งหมด 157 รายการ : แสดง 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>