รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
2 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
4 นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
5 น.ส.กะรัต เทพศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
6 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 นายกิติวัฒน์ ติจินดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์
9 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
11 น.ส.เกศณี จิตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
12 น.ส.เกศริน บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
13 นายโกสินทร์ หลวงละ นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
14 นายเขต ศรีพรรณ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
15 นายคมสัน จักรคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
16 นางจริญา อ่อนนาง นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
17 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
18 นางจิณาภา ใคร้มา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
19 อ.จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
20 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์
21 อ. ดร.จิระชัย ยมเกิด อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
22 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
23 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
24 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
25 อ. ดร.จุฬากร ปานะถึก อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26 น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
27 นายณฤพล อัฐวงศ์ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
28 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
29 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
31 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
32 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
33 อ.ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
34 น.ส.ดุษฎี ดวงบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
35 น.ส.ทวี สุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
36 นายทองคำ บุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด
37 ผศ. ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
38 นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
39 ผศ. ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
40 ผศ. ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
41 นายธีรพล สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
42 ผศ. ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
43 นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
44 นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร
45 อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
46 น.ส.น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
47 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
48 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ พยาบาล กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
49 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
50 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
51 นายนุชา มณีโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด
52 นายบรรจง อินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
53 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
54 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
55 น.ส.บายศรี สุขจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
56 นายบุญตัน สุเทพ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
57 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
58 นางประนอม จันทรังษี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
59 นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
60 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
61 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
62 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
63 นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
64 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
65 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
66 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
67 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
68 อ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
69 น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์
70 นางพอตา สุวรรณหล่อ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
71 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
72 นายพัฒน์ โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
73 นายพันธมิตร ใจรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
74 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
75 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
76 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
77 น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
78 นายมณเฑียร คำใจ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
79 น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
80 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
81 นายมรรค คงดี นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
82 น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
83 น.ส.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
84 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
85 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
86 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
87 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
88 นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
89 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
90 นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
91 นางวนิดา เมืองมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
92 นายวรภาส ปูระณะพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
93 อ. ดร.วราภรณ์ ดวงแสง อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
94 นางวราภรณ์ มาตะยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ภาษา
95 รศ. ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
96 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
97 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
98 น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
99 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
100 อ. ดร.วินัย โยธินศิริกุล อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
พบทั้งหมด 165 รายการ : แสดง 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>