รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 นางกนกวรรณ เครือมณี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 น.ส.กรกช เจริญทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 นางกัณณิกา ข้ามสี่ นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 น.ส.เกศริน บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 นายโกสินทร์ หลวงละ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 นายจักรกฤษณ์ ธงแดง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
9 น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2 กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์
11 นางจิราพร ชัยเขตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
12 นางจิราพรรณ เคหา นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
13 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
14 อ. ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
15 นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด
16 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
17 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
18 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
19 นางดาริน ชมภูพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
21 นายทองคำ ธุงศรี พนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 นายทองคำ บุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด
23 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
24 นายธีรพล สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
25 น.ส.นงลักษ์ ชูพันธ์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
26 น.ส.นภสร บุญเรือง นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
27 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
29 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
30 นายนุชา มณีโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด
31 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
32 น.ส.บายศรี สุขจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
33 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
34 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
35 นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ พนักงานขับรถยนต์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
36 นางพอตา สุวรรณหล่อ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
37 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
38 นายพัฒน์ โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
39 อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
40 นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
41 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
42 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
43 นายมณเฑียร คำใจ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
44 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
45 น.ส.มุทิตา ซิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์
46 น.ส.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
47 นายยุทธนา ชำนาญ พนักงานขับรถยนต์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
48 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
49 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
50 นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
51 นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
52 น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
53 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
54 นายวรภาส ปูระณะพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
55 นางวราภรณ์ มาตะยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ
56 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
57 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
58 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
59 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
60 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
61 น.ส.ศกุนตลา จินดา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
62 นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
63 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
64 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
65 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
66 น.ส.ศิริพร หนูหล่อ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
67 นายสมมิตร ทองยู ช่างเทคนิค กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
68 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
69 นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
70 นางสาวิตรี ใคร้มา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
71 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
72 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
73 น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
74 น.ส.สุชัญญา โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
75 นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
76 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
77 อ. ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
78 นายสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
79 นายสุริยัน โยธาราษฎร์ ช่างเทคนิค กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
80 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
81 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
82 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
83 น.ส.โสฬส จันพะโยม นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
84 นายอดุลย์ ดวงรัตน์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
85 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
86 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
87 นายอภิสิทธิ์ พระมาลา นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
88 น.ส.อรอนงค์ คำยอง หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
89 น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
90 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
91 นางอัมพร คำฟองเครือ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
92 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
93 น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด
94 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
95 น.ส.แอนนา สุปินะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
พบทั้งหมด 95 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1