รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (กรรมการ) ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ. ดร.จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 อ. ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 อ. ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 อ. ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 อ. ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 นางกาญจนา จุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
8 อ. ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9 อ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
11 นายอนุพงษ์ อินทจักร ช่างซ่อมบำรุง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12 อ.ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
13 อ.ปาริฉัตร พิมล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
14 อ.แพรวา รัตนทยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
15 อ.วนิดา เลิศวรปรีชา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
16 อ.วันวิสา เสาร์ใจ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
17 น.ส.หฤทัย คงธนจารุอนันต์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
18 นายเอกพันธ์ กูนโน ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
19 อ.ธีรภัทร จิโน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
20 อ.ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
21 นายณัฐภัทร ดาวสุข นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
22 อ. ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
23 อ.ภารวี ขจรไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
24 น.ส.เพชรณี ศรีมูล นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
25 อ.ธิติ วานิชดิลกรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
26 อ.ศิริลักษณ์ สุขเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
27 อ. ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
28 นายจำเริญ วงศ์โพธิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
29 อ. ดร.ภคมน ปินตานา อาจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
30 น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
31 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
32 น.ส.กมลมาส จำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
33 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
34 นายจิระเดช ดวงศีลธรรม พนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
35 นายพงศ์ธาดา พรมมาแบน นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
36 นายทศพล อุปินโน นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
37 น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
38 น.ส.นงค์รัก คนดี นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
39 น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
40 น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์ นักวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
พบทั้งหมด 40 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1