รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นายเกษม สมบัติ นักบริหารงานอาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 นายมานิตย์ พรหมมา ช่างฝีมือโรงงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
7 อ. ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
8 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
9 น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
10 น.ส.กะรัต เทพศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
11 นางจิราพร ชัยเขตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
12 นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
13 นายณัฐกุล วงศ์กา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
14 นางนพนิตย์ วงศ์สุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะบริหารธุรกิจ
15 นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ นักบริหารงานอาคารสถานที่ คณะบริหารธุรกิจ
16 น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
17 ว่าที่ รต.ญ.ประภาศรี ใจกันทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
18 น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ
19 น.ส.ภาวิณี จีปูคำ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
20 นายวรชน หน่อแก้ว พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
21 นางวีรนันท์ ศรีใจภา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
22 น.ส.สิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
23 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
24 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
25 นางกชนก ราชเมืองมูล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
26 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
27 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
28 นางประกอบ สุจริต พนักงานห้องปฏิบัติการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
29 นายกิตติศักดิ์ พุทธวงค์ พนักงานขับรถยนต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
30 นางเกศริน ขยัน นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
31 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ ช่างเทคนิค คณะผลิตกรรมการเกษตร
32 ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
33 นายจำรัส สายเขียว พนักงานห้องปฏิบัติการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
34 นางจิราพร หลงปันใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
35 นายดวงจันทร์ ขยัน ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
36 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
37 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
38 นายนรินทร์ สุจริต พนักงานขับเครื่องจักรกล คณะผลิตกรรมการเกษตร
39 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
40 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
41 นายบุญเลิศ วิชัยศรี พนักงานขับเครื่องจักรกล คณะผลิตกรรมการเกษตร
42 นายประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
43 นายประสิทธิ์ จันทร์ตาธรรม ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
44 นายประสิทธิ์ ทาริเดช พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คณะผลิตกรรมการเกษตร
45 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส นักเอกสารสนเทศ คณะผลิตกรรมการเกษตร
46 น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
47 นางพิกุล นิลวาส นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
48 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
49 น.ส.มีนา ปรางค์รัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
50 นางลั่นทม ปะมาละ พนักงานการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
51 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
52 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
53 นายสานิตย์ คำตุ้ย คนสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
54 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
55 นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
56 น.ส.อัชฌา เทพศิริ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
57 นายอาทิตย์ จิโน ช่างฝีมือโรงงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร
58 นางอารีย์ นามเมือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
59 นางอำไพ ออนศรี ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
60 อ.อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
61 ผศ. ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
62 ผศ.ทุเรียน ทาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
63 อ. ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
64 ผศ. ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
65 อ.พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
66 ผศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
67 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
68 อ. ดร.มธุรส ชัยหาญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
69 อ. ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
70 รศ. ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
71 อ. ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
72 รศ. ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
73 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
74 อ.อลงกต กองมณี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
75 อ. ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
76 นางกันยา พรหมมา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
77 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
78 นางกาญจนา จุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
79 นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
80 นายจเร ตุ่นคำ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
81 น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
82 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
83 นายณัฐพล อาจิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
84 น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
85 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
86 นางเบญญาภา หลวงจินา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
87 นายประดิษฐ์ มาลาศรี วิศวกรไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์
88 นายประทีป สุขสมัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
89 นางปราณี กันธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
90 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
91 น.ส.พัชรี ยางยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
92 น.ส.พิชณิชา นิปุณะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
93 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
94 ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
95 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
96 น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
97 นางวริศรา สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
98 น.ส.แววตา ติ๊บมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
99 น.ส.สุภาพร แก้วถาวร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
100 น.ส.สุภาพรรณ อนุตรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
พบทั้งหมด 357 รายการ : แสดง 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>