รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบอนาคตสำหรับองค์กรแห่งศตวรรษที่ 21"

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเชิงสัมมนา "การออกแบบอนาคตสำหรับองค์กรแห่งศตวรรษที่ 21
(Futures Design For 21st-Century Organizations)"
ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 8.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ. ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 ผศ. ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
3 น.ส.จงรักษ์ บัวลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
4 อ. ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 อ. ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผลิตกรรมการเกษตร
9 นางดวงใจ ไพพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10 นางนวนจันทร์ ทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
11 อ. ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
12 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
13 ผศ.ทุเรียน ทาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
14 รศ. ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
15 อ.อลงกต กองมณี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
16 นายสกล บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
17 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18 รศ. ดร.วิจิตรา แดงปรก รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
19 อ. ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
20 ผศ.หทยา อนันต์สุชาติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
21 น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
22 น.ส.พนิดา พละปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
23 นางพรทิพย์ พิมาสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
24 น.ส.ยุภา วิเศษศร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
25 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
26 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
27 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
28 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
29 อ.วาสนา สุขกุล อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
30 น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์
31 ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
32 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
33 อ. ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
34 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
35 นางนิตยา ไพยารมณ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
36 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
37 นางอรทัย ใจป้อ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
38 นางศรีกุล นันทะชมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี
39 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
40 นายธนภัทร ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
41 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
42 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
43 นางสรัญญา อาษาไชย หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
44 น.ส.มีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
45 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
46 น.ส.กนกวรรณ กลิ่นหอม นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
47 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
48 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
49 นายพงศ์ธาดา พรมมาแบน นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
50 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
51 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
52 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
53 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
54 นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
55 นายสราวุธ สอนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
56 นางวนิดา เมืองมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
57 น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด
58 น.ส.ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
59 นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด
พบทั้งหมด 59 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1