รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
(เชียงใหม่)
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นางกชนก ราชเมืองมูล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3 น.ส.กัลย์ธีรา ทาเขียว บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
4 นางกาญจนา วงศ์สวย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 น.ส.กาญจนา ชิดทอง นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
6 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ วิศวกร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 นายกิตติวัฒน์ คมเศวต นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
9 นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10 น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
11 น.ส.จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
12 นางชรัตน์ฎา ทองบ่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
13 นางดวงใจ ไพพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
14 นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
15 นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
16 น.ส.นภัสกร โชติธนานันท์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
17 น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
18 นางนวนจันทร์ ทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
19 นางนิ่มนภา กาบจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
20 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
21 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
23 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
24 นายประภัย สุขอิน บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
25 น.ส.ประภาพร ขุนนา นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
26 นายปริญญา วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
27 น.ส.ปริศนา เก่งกาจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 น.ส.ผริตา วงศ์ไชยลึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
29 นายพงศ์ธาดา พรมมาแบน นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
30 นางพิชญดา พงษ์พานิช นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
31 นางพิชญา พิศชวนชม นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
32 น.ส.ภครส ธนโชติ นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
33 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
34 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
35 น.ส.ภาวิณี จีปูคำ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
36 นายมณเฑียร คำใจ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
37 นายมาลัย เบญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
38 น.ส.รดาพร ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
39 นางริมฤทัย พุทธวงค์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
40 นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ วิศวกร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
41 นางวริศรา สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
42 นางวิยะดา ตาติวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
43 นายวีรยุทธ์ ชัยคำเพ็ญ พนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
44 น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
45 นางศรุดา ทองหลอม นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
46 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
47 นายสถาปัตย์ เลขะวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
48 นายสามารถ ชุ่มใจ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
49 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
50 นางสุพรรณ์ ดวงบาล นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
51 นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
52 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานมหาวิทยาลัย
53 นายสุรพล บุญยืน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
54 น.ส.สุไรรัตน์ มั่นคง นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
55 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
56 นายเสกสรรค์ สอนยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
57 นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
58 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
59 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
60 น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
61 นายอุทัย พรมชนะ พนักงานบริการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
พบทั้งหมด 61 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1