รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
(เชียงใหม่)
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส.กรวิกา บุญมาวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 น.ส.กรองทอง สิธิเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
4 นายกฤษฎา ยศเดช นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 น.ส.กะรัต เทพศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
6 น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์
7 น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
9 นายเกษม สมบัติ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10 นางคนึงนิตย์ กอนแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
11 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12 นายจักรกฤษณ์ ธงแดง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
13 น.ส.จันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
14 นางจันทร์จิรา วันชนะ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15 น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ หัวหน้างานตรวจสอบเงินงบประมาณ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
16 นางจิรติกานต์ พงษ์ศิวัตม์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
17 นางจิราพร ชัยเขตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
18 น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
19 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
20 น.ส.ชฎาพร จันทร์พร พนักงานบริหารงานทั่วไป สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
21 นางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
22 น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
23 นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน เลขานุการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
24 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
25 ดร.ด้วง พุธศุกร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาต่างประเทศและการตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
26 น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์
27 น.ส.ทวีพร อดเหนียว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
28 นายทศพล อุปินโน นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
29 นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ หัวหน้างานตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
30 นางทิพย์สุดา ปุกมณี นักวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
31 นายธีรพล สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
32 น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
33 น.ส.นงเยาว์ หอมดวง นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
34 นายนักรบ กลัดกลีบ นักวิชาการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน
35 ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
36 น.ส.นิตยา ใจกันทา หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
37 นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
38 น.ส.เบญจมาภรณ์ วิริยา นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
39 นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย วิศวกรไฟฟ้า วิทยาลัยบริหารศาสตร์
40 น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ นักวิชาการศึกษา สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
41 ว่าที่ รต.ญ.ประภาศรี ใจกันทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
42 นายประสิทธิ์ มหาไม้ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
43 นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
44 นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
45 นายพงศกร ศิริ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
46 นางพรทิพย์ พิมาสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
47 น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
48 น.ส.พรินทร บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
49 นายพฤธา ประดิษฐทอง สถาปนิก กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
50 นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
51 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
52 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
53 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
54 น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
55 นายภิมุข รอยไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
56 นายมรกต สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
57 นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
58 น.ส.รังสิมา อัมพวัน นักวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
59 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
60 น.ส.รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
61 นางลักษมี ตันธนสิน พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
62 นายวรวิทย์ อินตา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
63 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
64 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
65 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
66 นางวิภาวรรณ ผาภูมิ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
67 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
68 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
69 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
70 ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์ เจ้าหน้าที่วิจัย คณะวิทยาศาสตร์
71 น.ส.ศิริพร ยาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด
72 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
73 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
74 นายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
75 น.ส.สาวิตรี ทิพนี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
76 น.ส.สิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
77 น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
78 นายสุนทร อิธรรมมะ นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
79 นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
80 น.ส.สุพรรณี วิต่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
81 น.ส.สุภัชสรา เบริโอ นักพัฒนาธุรกิจ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
82 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
83 น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์
84 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
85 นายสุมิตร ชัยเขตร์ เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
86 นายสุรัญ กันทะสอน พนักงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
87 น.ส.เสาวลักษณ์ ชนะญาติ นักพัฒนาธุรกิจ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
88 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
89 น.ส.หฤทัย คงธนจารุอนันต์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
90 นายอดิศร สุวรรณ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
91 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
92 น.ส.อนุชิดา วงศ์ชื่น นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
93 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
94 น.ส.อรชร วงษ์ศิริ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
95 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
96 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
97 นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด
98 นางอาจารียา ปิยะจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
99 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
พบทั้งหมด 99 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1