รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
(เชียงใหม่)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา อาคารเทพศาสตร์สถิต

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ.กมลเทพ มีคำ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 อ.กัญชลิกา คงย่อง อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
4 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 อ. ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 อ. ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
7 อ. ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 อ. ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
9 อ. ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 ผศ. ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
11 อ. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12 อ. ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
13 ผศ. ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
14 อ. ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15 รศ. ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
16 ผศ. ดร.นิกราน หอมดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
17 อ.นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
18 ผศ. ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
19 อ. ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
20 ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
21 อ.ปวันรัตน์ บัวเจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
22 อ.พิชชยานิดา คำวิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
23 อ. ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
24 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
25 อ.พิมพร มนเทียรอาสน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
26 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
27 อ. ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
28 อ.แพรวา รัตนทยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
29 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30 อ. ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
31 ผศ. ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
32 อ.วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
33 อ.วาสนา ศรีรักษ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
34 ผศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
35 อ.ศริญณา มาปลูก อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
36 ผศ. ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
37 อ. ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
38 รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
39 อ. ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
41 อ.สุระพงษ์ เตชะ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
42 ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
43 อ. ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
44 รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
45 อ. ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
พบทั้งหมด 45 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1