รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
(เชียงใหม่)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา อาคารเทพศาสตร์สถิต

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ผศ. ดร.กนกวรรณ กรรเชียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ. ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
4 ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 อ.กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 อ.จิราภา สุภา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
7 อ. ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
8 ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9 อ.ทรรศชล ปัญญาทรง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10 อ. ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
11 อ. ดร.นิสรา กิจเจริญ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12 อ. ดร.บัญชา ทองมี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
13 ผศ. ดร.ปรารถนา ยศสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
14 อ. ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
15 อ. ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
16 อ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
17 อ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
18 อ. ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
19 อ.ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 อ. ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
21 อ. ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
22 อ. ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
23 อ.เวลิกา มามูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
24 อ. ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
25 อ. ดร.อนุกุล บุญเลิศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
26 อ. ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
27 อ. ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
พบทั้งหมด 27 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1