ลงทะเบียนเข้าร่วมรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (vaxigrip)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (vaxigrip)
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566  เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ อาคารแผ่พืชน์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 อ. ดร.ศุกรี อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 ผศ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 นายณรงค์ คำภา พนักงานขับรถ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
6 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 นางธิติมา อุดม บุคคลภายนอก
8 นายทองเหรียญ อุดม บุคคลภายนอก
9 ด.ญ.นรีญดา นาคประสม บุคคลภายนอก
10 นายสิงหล นาคประสม บุคคลภายนอก
11 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
12 น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
13 ผศ. ดร.สุนทร คำยอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
14 ผศ. ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15 ผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
16 นางบัวตอง ตีฆา ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
17 อ.ปาริฉัตร พิมล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
18 อ. ดร.ลักขณา ชาปู่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
19 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20 นางดรุณี สิงห์สุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
21 นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
22 ผศ. ดร.จีราภรณ์ อินทสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
23 ผศ. ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
24 รศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
25 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
26 อ. ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
27 ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 นางสาวนงคราญ มอญเพชร บุคคลภายนอก
29 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
30 นายปรีชา รัตนัง นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
31 ผศ. ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
32 ผศ. ดร.สุดาพร ตงศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
33 นางสาววันอาสาฬ์ นนกระโทก บุคคลภายนอก
34 นายสมยศ มีสุข หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
35 อ. ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36 ผศ. ดร.จุฬากร ปานะถึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
37 ดร.เดือนแรม บ่อเงิน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
38 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
39 ผศ. ดร.นิศาชล ลีรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
40 ผศ. ดร.ชนิตา พันธุ์มณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
41 ผณินทรา พันธุ์มณี บุคคลภายนอก
42 ณัฐพัชร์ ดิลกศุภลักษณ์ บุคคลภายนอก
43 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะเศรษฐศาสตร์
44 น.ส.กาญจนา ชิดทอง หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
45 ผศ. ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
46 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร บุคคลภายนอก (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
47 อ. ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
48 น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
49 นายกฤษดา ผาภูมิ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
50 นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
51 นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
52 น.ส.รัชนี ทัศเกตุ บุคคลภายนอก
53 น.ส.นิวัติ ช่างซอ หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
54 น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
55 นางสาวพัชรี พรมตัน บุคคลภายนอก
56 อ. ดร.ตุลชัย บ่อทรัพย์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
57 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
58 นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์
59 นางมยุรี ธงชัย บุคคลภายนอก
60 น.ส.นภัสวรรณ กันศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
พบทั้งหมด 60 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์