ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (Psychiatric Nursing and Mental Health)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ.วารุณี ผ่องแผ้ว อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์