ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (Post-Harvest and Processing Engineering)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 รศ. ดร.สุเนตร สืบค้า รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร