กฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับ

พระราชบัญญัติ
28 เม.ย. 2560พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560
ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
25 ต.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
25 ต.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สำนัก พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
25 ต.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
25 ต.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
25 ต.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
25 ต.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
30 ส.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
30 ส.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
30 ส.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
30 ส.ค. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
22 มิ.ย. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
22 มิ.ย. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
22 มิ.ย. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
22 มิ.ย. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
22 มิ.ย. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
22 มิ.ย. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
22 มิ.ย. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
22 มิ.ย. 2560
ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2560
24 ต.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2560
24 ต.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปฏิทินกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
24 ต.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสบทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
24 ต.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Administrative Fiscal Services system (AFS)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
30 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
30 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
30 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
30 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
30 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
22 มิ.ย. 2560