รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นายเทพพิทักษ์ บุญทา นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
5 นางนพนิตย์ วงศ์สุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะบริหารธุรกิจ
6 น.ส.ภาวิณี แสงพิงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ
7 นางวีรนันท์ ศรีใจภา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
8 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
9 น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
11 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
12 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
13 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
14 น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
15 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
16 รศ. ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
17 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
18 นายประทีป สุขสมัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
19 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
20 นายสกล บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
21 น.ส.อังคณา สุขแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
22 นางจันทร์จิรา วันชนะ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
23 น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
24 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
26 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์
27 น.ส.ยุภา วิเศษศร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
28 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
29 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
30 น.ส.สินีนาฏ เชยชม นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปศาสตร์
31 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
32 น.ส.กาญจนา ชิดทอง นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
33 น.ส.เดือนแรม บ่อเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร์
34 น.ส.ทวีพร อดเหนียว นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
35 นางปรียา พระก่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
36 ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
37 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
38 อ.ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
39 นางรจนา อุดมรักษ์ หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
41 นายนพพร สุนะ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
42 น.ส.อุรัชชา สุวพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
43 น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
44 นายภิมุข รอยไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
45 นายมณเฑียร คำใจ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
46 นายมรรค คงดี นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
47 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
48 น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
49 น.ส.กนกวรรณ กลิ่นหอม นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
50 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
51 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
52 นายคธาวุฒิ ทิพจร บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
53 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
54 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
55 นายเชิดพงศ์ รอบเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
56 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
57 น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
58 นางนิรมล ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
59 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
60 นายปริญญา ธะนันต์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
61 นางผ่องรักษ์ ยศเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
62 นายพงศ์ธาดา พรมมาแบน นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
63 นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
64 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
65 น.ส.พอหทัย ตนะกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
66 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
67 นายไพศาล สงวน นักบริหารงานอาคารสถานที่ กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
68 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
69 น.ส.มยุรี แก้วประภา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
70 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
71 นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
72 น.ส.ละออศิริ พรหมศร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
73 นางลักษมี ตันธนสิน พยาบาล กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
74 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
75 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
76 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
77 นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
78 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
79 นางสรัญญา อาษาไชย หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
80 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
81 นายสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
82 นางโสภา สุทธิยุทธ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
83 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
84 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
85 นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
86 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
87 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
88 นายอัศมนต์ สมศรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
89 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
90 นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
91 น.ส.ทวี สุวรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
92 น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
93 นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
94 น.ส.ศิริพร หนูหล่อ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
95 นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
96 นางหทัยชนก ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
97 น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
98 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
99 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
100 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
พบทั้งหมด 100 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1