รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ผศ.กมลวรรณ ศุภวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2 อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3 อ. ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4 อ. ดร.ชุมพล แก้วสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5 อ. ดร.เชษฐ์ ใจเพชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
6 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
7 อ.ปณิดา กันถาด อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
8 อ. ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
9 อ. ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10 อ.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
11 อ.ภารวี ขจรไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
12 อ. ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
13 อ.วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
14 อ. ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
15 อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
พบทั้งหมด 15 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1