รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
(เชียงใหม่)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 นางกัณณิกา ข้ามสี่ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
3 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
4 น.ส.เกศริน บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
5 นางเกศริน ขยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 นายเกียรติศักดิ์ ทาสูน คนงานเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
7 นางจันทนา สุวรรณดุก นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
8 น.ส.จันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
9 นางจิราพร หลงปันใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
11 นางจุรีรัตน์ สุยะเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
12 น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
13 ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
14 น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
15 น.ส.ณัฎทญา ภิรอด นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
16 นายณัฐวุฒิ พิมพ์คำไหล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
17 นายณัฐวุฒิ เครือฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
18 ดร.ด้วง พุธศุกร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาต่างประเทศและการตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
19 น.ส.ดุษฎี ดวงบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
20 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
21 นายทศพร ทองบ่อ นักวิชาการพัสดุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
22 นายทศพล อุปินโน นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
23 นายธนกฤต คำวงค์ปิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
24 นายธนภัทร เย็นมาก นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
25 น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
26 นายนพพร สุนะ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
27 นางนพมาศ ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
28 น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
29 นายนักรบ กลัดกลีบ นักวิชาการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน
30 น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
31 นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
32 นางนิตยา ไพยารมณ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
33 น.ส.นิวัติ ช่างซอ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
34 น.ส.นิศานาถ มิตตะกัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
35 นางเนตรนภา ธะนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
36 นางบุษบา กาหล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
37 น.ส.เบญจมาภรณ์ วิริยา นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
38 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
39 นายเบญจศีล นุตตะละ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
40 นายประคอง ยอดหอม นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
41 นายประดิษฐ์ เวียงคำ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
42 น.ส.ปรางทิพย์ อินทนนท์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
43 นางปราณี พันธุ์วุฒิ ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
44 นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
45 นายปริญญา ธะนันต์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
46 นายปานศักดิ์ ชัยภักดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
47 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
48 น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
49 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
50 นายพรเทพ ไชยวุฒิ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
51 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
52 นางพรสวรรค์ นักดนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
53 น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
54 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผลิตกรรมการเกษตร
55 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
56 ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
57 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
58 นายไพศาล โพธินาม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
59 ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
60 นายภิมุข รอยไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยบริหารศาสตร์
61 นายมรกต สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ บัณฑิตวิทยาลัย
62 น.ส.มีนา ปรางค์รัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
63 น.ส.เมริษา ยอดหอม นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
64 นายยมนา ปานันท์ ผู้ช่วยนักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
65 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
66 น.ส.เยาวลักษณ์ โหลามนต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
67 น.ส.รติรัตน์ คำเฉย นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
68 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
69 นายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
70 น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
71 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
72 นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
73 นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
74 น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
75 นายวีระยุทธ แสนสุข นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
76 นางศรีกุล นันทะชมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี
77 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
78 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
79 นายศักดิ์ดา ชัยเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
80 นางศิริพรรณ ขยัน หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
81 นางสมใจ ประทุมเทพ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
82 นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
83 นางสิริพูน มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
84 นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
85 นายสุนทร อิธรรมมะ นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
86 นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
87 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
88 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
89 นายสุรพล บุญยืน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
90 นายสุระพล ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
91 นายสุระศักดิ์ อาษา หัวหน้างานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
92 นางหทัยชนก ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
93 นายอนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
94 นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
95 น.ส.อริยา วงค์ชนินท์ คนงานเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
96 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
97 น.ส.อัมพวรรณ กันทะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
98 นางอาจารียา ปิยะจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
99 น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100 น.ส.อุรัชชา สุวพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
พบทั้งหมด 100 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1