รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 402 อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2 น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3 น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4 นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ วิศวกรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5 น.ส.ธนัญญา กรดสุวรรณ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
6 นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
7 นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
8 น.ส.เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
9 นายวันชัย ล่องอำไพ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10 น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
11 น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
12 น.ส.สุวนันท์ สุวรรณเนาว์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
พบทั้งหมด 12 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1