ระเบียบ  (งานวินัยและนิติการ)  

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่ได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2547/ฉบับที่2 พ.ศ.2549
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ค่าครองชีพพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งสังกัดหน่วยงานที่มีที่ตั้งใน กทม. พ.ศ.2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาวิชาการศึกษา ฝึกงาน ฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ. 2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาวิชาอิสระ พ.ศ. 2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 244 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :