ประกาศ  (งานวินัยและนิติการ)  

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 เม.ย. 2563
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 9 มี.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562 ครั้งที่ 42
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 11 ก.พ. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินฝ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดราคาผลผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 449 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :