งานวินัยและนิติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่

          1. การร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ
          2. การดำเนินการเกี่ยวกับอรรถคดีและติดตามเร่งรัดหนี้สินของทางราชการ
          3. การให้ความเห็น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
          4. ปฏิบัติงานในตำแหน่งคณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
          5. ปฏิบัติงานในตำแหน่งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย
          6. ปฏิบัติงานในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
          7. การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
          8. การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย
          9. การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติการ
          10. การดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
          11. การยกร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดประเภท รายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินได้ของมหาวิทยาลัย
          12. การร่างหนังสือโต้ตอบ คำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
          13. การตรวจสอบคำสั่ง ประกาศ หนังสือของหน่วยงานในกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม
          14. การจัดทำประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเป็นการภายในและการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
          15. การติดตามทวงถามหนี้สินของมหาวิทยาลัย และการเรียกคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา
          16. การติดต่อประสานงานกับเจ้าพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท และศาล
          17. การค้นคว้า รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งกรณีเฉพาะเรื่อง เฉพาะรายและทั่วไป
          18. การรวบรวมและจัดทำหนังสือเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หลักปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          19. การดำเนินการที่เกี่ยวกับสภาข้าราชการและลูกจ้าง และสโมสรข้าราชการ
          20. การประเมินการควบคุมภายใน ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่
          21. การพิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นในหนังสือของงานวินัยและนิติการทุกกรณี
          22. การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด
          23. การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ บุคลากร และลูกจ้าง
          24. การจัดทำนิติกรรม สัญญาในส่วนของผู้รับทุนในโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการติดตามทวงหนี้สิน หรือการส่งสำเนาให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาส่งฟ้อง กรณีมีการผิดสัญญาดังกล่าว
          25. การจัดทำสัญญาในส่วนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งรับทุน บุคลากร ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
          26. การจัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำกับเอกชน บุคคลภายนอก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
          27. การดำเนินการของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
          28. การจัดทำข้อมูลของงานวินัยและนิติการในระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
          29. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย