ผู้อำนวยการกอง  |  งานบริหารและธุรการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  |  งานพัฒนาบุุคลากร
งานทะเบียนประวัติ  |  งานวินัยและนิติการ

  งานวินัยและนิติการ  

นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและนิติการ

โทร. 0-5387-3132

นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทร. 0-5387-1123

นายอดิศร สุุวรรณ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

โทร. 0-5387-3132

นายวันเฉลิม ปัญญาดี

นิติกรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3132

นางสาวคัทลียา ใจศรีธิ

นิติกรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3132