ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2 อ. ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร ปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 อ.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
6 อ. ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
7 อ. ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
8 ผศ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
9 อ. ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10 รศ. ดร.วีระพล ทองมา รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
11 อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
12 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
13 ผศ.อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร